Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Koprzywnicy
v 3.23
URZĄD MIASTA I GMINY W KOPRZYWNICY
Wiadomości 
Zadania publiczne 
Ogłoszenia 
Ochrona środowiska 
Ochrona Środowiska 2 
Organizacje pozarządowe 
Komunikaty 
Burmistrz Miasta i Gminy 
Sekretarz Miasta i Gminy 
Skarbnik 
Rada Miejska 
Informacja o sesji 
Wybory 
Przetargi 
Zamówiena do 14 tys. euro 
Komórki organizacyjne 
Prawo lokalne 
   Statut 
   Regulamin 
   Projekt budżetu 
   Budżet 
   Sprawozdania budżetowe 
   Zasady uchwałodawcze 
   Projekty uchwał 
   Uchwały 
   Protokoły 
   Zagospodarowanie przestrzenne 
   Strategia rozwoju 
   Zarządzenia 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE V Kadencji Rady  
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE VI Kadencji Rady 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW 
OŚWIADCZENIA MAJATKOWE KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 
Majatek publiczny 
Mienie Komunalne Gminy 
Rolnictwo i Gospodarka Nieruchomościami 
Opinie RIO 
Informacje nieudostępniane 
Wybory ławników 
Nabór na wolne stanowisko pracy 
Kontrole 
Związki i stowarzyszenia 
Rejestry i ewidencje 
Upoważnienia 
Dane Statystyczne 
Sprawy do załatwienia 
Akty prawa miejscowego 
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 
Formularze Podatkowe 
Straże Pożarne 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
uchwały: 7554
strona główna: 83685
    strona główna / prawo lokalne / uchwały 
   Uchwały
 
  
1 Wtorek , 04/02/2014
  Opis: w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy
w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 143947 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

2 Wtorek , 04/02/2014
  Opis: w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania
finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 194084 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

3 Wtorek , 04/02/2014
  Opis: w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020.
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 191896 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

4 Wtorek , 04/02/2014
  Opis: w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok.
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 40238 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

5 Wtorek , 04/02/2014
  Opis: w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok.
  Autor: Rady Miejskiej w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 60756 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

6 Piątek , 29/11/2013
  Opis: w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Koprzywnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych Gminy na 2014 rok.

  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 66267 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

7 Piątek , 29/11/2013
  Opis: w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych obowiązujących w 2014 r.
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 48059 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

8 Piątek , 29/11/2013
  Opis: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku na 2014 r.
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 38990 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

9 Piątek , 29/11/2013
  Opis: w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2014roku
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 28336 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

10 Piątek , 29/11/2013
  Opis: w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 28569 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

11 Piątek , 29/11/2013
  Opis: w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 1582039 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

12 Piątek , 15/11/2013
  Opis: w sprawie przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 32768 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

13 Czwartek , 26/09/2013
  Opis: zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu i rozliczania dotacji dla jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 41108 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

14 Czwartek , 26/09/2013
  Opis: zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę.
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 42976 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

15 Czwartek , 08/08/2013
  Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 43098 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

16 Środa , 07/08/2013
  Opis: w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 45021 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

17 Wtorek , 30/07/2013
  Opis: zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Koprzywnicy i nadania statutu
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 43899 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

18 Wtorek , 02/07/2013
  Opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 25315 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

19 Wtorek , 02/07/2013
  Opis: zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy oraz nadania statutu bibliotece publicznej
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 230696 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

20 Czwartek , 06/06/2013
  Opis: w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego

  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 34033 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

21 Czwartek , 06/06/2013
  Opis:
w sprawie przystąpienia Gminy Koprzywnica do realizacji projektu Priorytetu VII „Promocja Integracji Społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 41029 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

22 Czwartek , 06/06/2013
  Opis: zmieniająca uchwalę w sprawie przyjęcia zasad korzystania z obiektów sportowych, będących własnością Gminy Koprzywnica
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 42528 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

23 Czwartek , 18/04/2013
  Opis:
w sprawie uchwalenia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Koprzywnica na lata 2013 – 2032

  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 30040 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

24 Czwartek , 18/04/2013
  Opis:
do Uchwały Nr XXXIII/174/2013 w sprawie uchwalenia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest
dla Gminy Koprzywnica na lata 2013 – 2032

  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1501296 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

25 Środa , 10/04/2013
  Opis: w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koprzywnica w 2013 r.
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 62558 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

26 Piątek , 08/03/2013
  Opis: w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok.
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 84986 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

27 Piątek , 08/03/2013
  Opis: zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i
wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 34053 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

28 Piątek , 08/03/2013
  Opis: zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Koprzywnica oraz warunków i zasad korzystania z przystanków.
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 52517 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

29 Piątek , 08/03/2013
  Opis: zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Koprzywnicy i nadania statutu.
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 34746 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

30 Piątek , 08/03/2013
  Opis: w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 29042 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

31 Wtorek , 11/12/2012
  Opis: w sprawie zgłoszenia kandydata do Powiatowej Rady Zatrudnienia Powiatu Sandomierskiego
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 36708 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

32 Wtorek , 11/12/2012
  Opis: w sprawie opłat za przyjęcie przez Oczyszczalnię Ścieków w Koprzywnicy.
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 27048 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

33 Wtorek , 11/12/2012
  Opis: w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Koprzywnica.
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 26869 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

34 Wtorek , 11/12/2012
  Opis: w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych obowiązujących w 2013 r.
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 47733 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

35 Wtorek , 11/12/2012
  Opis: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku
na 2013 rok.
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 38014 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

36 Wtorek , 11/12/2012
  Opis: w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2013roku
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 28046 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

37 Czwartek , 22/11/2012
  Opis: w sprawie podziału Gminy Koprzywnica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 36677 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

38 Środa , 31/10/2012
  Opis: w sprawie przystąpienia do realizacji projektu systemowego pn. „Dążymy ku rozwojowi z indywidualizacją” realizowanego w szkołach podstawowych Gminy Koprzywnica w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 42355 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

39 Piątek , 12/10/2012
  Opis: w sprawie: zmiany statutu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 52129 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

40 Piątek , 12/10/2012
  Opis: w sprawie przystąpienia Gminy Koprzywnica/ Przedszkole „Pod Sosnami” do realizacji
projektu pn. „Wesoły Przedszkolak” nr WND –POKL.09.01.01-26-046/12 w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i
zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 68681 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

41 Piątek , 12/10/2012
  Opis: w sprawie podziału Gminy Koprzywnica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w kaŜdym okręgu
wyborczym.
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 42122 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

42 Piątek , 12/10/2012
  Opis: w sprawie przystąpienia do sporządzenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Koprzywnica.
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 31446 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

43 Piątek , 12/10/2012
  Opis: w sprawie przystąpienia do sporządzenia II zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Koprzywnica.
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 36805 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

44 Czwartek , 11/10/2012
  Opis: w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Koprzywnica na lata 2012 – 2015”
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 26932 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

45 Czwartek , 11/10/2012
  Opis: do Uchwały nr XXIV/133/2012 z dnia 7 wrzesnia 2012 r.
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 973937 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

46 Czwartek , 21/06/2012
  Opis: w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 28275 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

47 Czwartek , 21/06/2012
  Opis: do UCHWAŁY NR XXI/121/2012w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu

  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1024963 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

48 Czwartek , 21/06/2012
  Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 34060 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

49 Czwartek , 21/06/2012
  Opis: w sprawie udziału w utworzeniu przez Organizację Turystyczną „ Szlak Jagielloński” w ramach Międzynarodowego Parku Turystyczno Kulturowego „ Via Jagiellonica” Parku Osadnictwa Cysterskiego w Koprzywnicy
i zarządzania nim

  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 28461 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

50 Czwartek , 21/06/2012
  Opis: w sprawie opinii dotyczącej uznania lasów za ochronne, położonych na terenie Gminy Koprzywnica

  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 46206 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

51 Piątek , 11/05/2012
  Opis: w sprawie przystąpienia Gminy Koprzywnica do realizacji projektu w ramach Priorytetu VII „Promocja Integracji Społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 29143 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

52 Piątek , 11/05/2012
  Opis: zmieniająca uchwałę w sprawie określenia opłat za korzystanie z hali sportowej i sal gimnastycznych przy szkołach na terenie Miasta i Gminy Koprzywnica

  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 44266 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

53 Piątek , 11/05/2012
  Opis:
zmieniająca uchwalę w sprawie przyjęcia zasad korzystania z obiektów sportowych, będących własnością Gminy Koprzywnica

  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 42563 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

54 Piątek , 11/05/2012
  Opis: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów osiedli i sołectw Gminy Koprzywnica .
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 38025 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

55 Piątek , 11/05/2012
  Opis: w sprawie przyjęcia stanowiska o stanie oświaty w gminie Koprzywnica
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 60645 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

56 Poniedziałek, 02/04/2012
  Opis: w sprawie wydzierżawienia gruntu.
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 32971 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

57 Poniedziałek, 02/04/2012
  Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 39960 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

58 Poniedziałek, 02/04/2012
  Opis: w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koprzywnica w 2012r.
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 62604 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

59 Poniedziałek, 02/04/2012
  Opis: w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 27883 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

60 Poniedziałek, 02/04/2012
  Opis: w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gmina Koprzywnica.
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 27871 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

61 Poniedziałek, 02/04/2012
  Opis: w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Koprzywnica oraz warunków i zasad korzystania z przystanków.
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 49891 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

62 Poniedziałek, 02/04/2012
  Opis: w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 27800 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

63 Czwartek , 23/02/2012
  Opis: w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 31744 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

64 Czwartek , 23/02/2012
  Opis: w sprawie przekazania skargi
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 26112 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

65 Czwartek , 23/02/2012
  Opis:
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok.

  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 72192 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

66 Wtorek , 24/01/2012
  Opis: w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowsci "Koprzywnica" gm. Koprzywnica
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 608951 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

67 Wtorek , 24/01/2012
  Opis: do uchwały Nr XIII/80/2011 z dnia 28 października 2011 roku
  Autor: WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 44032 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

68 Wtorek , 24/01/2012
  Opis: do uchwały Nr XIII/80/2011 z dnia 28 października 2011 roku
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 84973808 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

69 Wtorek , 24/01/2012
  Opis: do uchwały Nr XIII/80/2011 z dnia 28 października 2011r.
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 30953 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

70 Piątek , 13/01/2012
  Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 26112 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

71 Poniedziałek, 19/12/2011
  Opis:
w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącego wyznaczenia aglomeracji Koprzywnica.

  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 27136 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

72 Poniedziałek, 19/12/2011
  Opis: w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Koprzywnica


  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 64512 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

73 Poniedziałek, 19/12/2011
  Opis: do uchwały nr XIV/93/11
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 125440 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

74 Poniedziałek, 19/12/2011
  Opis: do uchwały Nr XIV/93/11
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 93184 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

75 Poniedziałek, 19/12/2011
  Opis: w sprawie opłat za przyjęcie przez Oczyszczalnię Ścieków w Koprzywnicy.
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 27136 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

76 Poniedziałek, 19/12/2011
  Opis: w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Koprzywnica
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 29696 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

77 Poniedziałek, 19/12/2011
  Opis: w sprawie określenia wzoru formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych , gruntach i lasach oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.

  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 32768 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

78 Poniedziałek, 19/12/2011
  Opis: do Uchwały nr XIV/89/11
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 123904 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

79 Poniedziałek, 19/12/2011
  Opis: do Uchwały nr XIV/89/11
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 103936 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

80 Poniedziałek, 19/12/2011
  Opis: do Uchwały nr XIV/89/11
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 156672 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

81 Poniedziałek, 19/12/2011
  Opis: do Uchwały nr XIV/89/11
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 83456 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

82 Poniedziałek, 19/12/2011
  Opis: w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych na 2012 r.
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 74752 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

83 Poniedziałek, 19/12/2011
  Opis: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku
w 2012 roku.
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 40960 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

84 Poniedziałek, 19/12/2011
  Opis: w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012rok
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 28672 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

85 Poniedziałek, 19/12/2011
  Opis: w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Koprzywnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych Gminy na 2012 rok.


  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 74752 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

86 Czwartek , 13/10/2011
  Opis: w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Koprzywnicy.
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 59904 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

87 Piątek , 19/08/2011
  Opis: zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości diet dla Przewodniczących Zarządu Osiedli i Sołtysów z terenu Gminy Koprzywnica
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 26624 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

88 Piątek , 19/08/2011
  Opis: w sprawie przekazania nieruchomości zabudowanej
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 27648 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

89 Piątek , 19/08/2011
  Opis: zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania nieruchomości zabudowanej

  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 28160 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

90 Piątek , 19/08/2011
  Opis: zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Koprzywnicy i nadania statutu

  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 29184 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

91 Piątek , 19/08/2011
  Opis: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia STATUTU Miasta i Gminy Koprzywnica

  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 34304 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

92 Piątek , 19/08/2011
  Opis: w sprawie wyboru ławnika do Sądu Powszechnego.


  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 31232 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

93 Piątek , 19/08/2011
  Opis: w sprawie: określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 43008 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

94 Czwartek , 14/07/2011
  Opis: w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.

  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 28672 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

95 Poniedziałek, 20/06/2011
  Opis: w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu

  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 26112 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

96 Poniedziałek, 20/06/2011
  Opis: w sprawie uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 28160 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

97 Poniedziałek, 20/06/2011
  Opis: w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 30208 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

98 Poniedziałek, 20/06/2011
  Opis: do uchwały Nr VIII/61/2011
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 838425 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

99 Poniedziałek, 20/06/2011
  Opis: w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 29184 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

100 Poniedziałek, 20/06/2011
  Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 27648 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

101 Poniedziałek, 20/06/2011
  Opis: w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt

  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 30208 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

102 Poniedziałek, 20/06/2011
  Opis: w sprawie przystąpienia Gminy Koprzywnica do realizacji projektu w ramach Priorytetu VII „Promocja Integracji Społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 30208 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

103 Czwartek , 19/05/2011
  Opis: w sprawie likwidacji Filii Szkoły Podstawowej w Koprzywnicy z siedzibą w Sośniczanach
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 33792 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

104 Czwartek , 19/05/2011
  Opis: w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Gnieszowicach
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 32768 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

105 Czwartek , 19/05/2011
  Opis: zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.

  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 31232 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

106 Czwartek , 19/05/2011
  Opis: w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso .

  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 40960 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

107 Poniedziałek, 04/04/2011
  Opis: w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Koprzywnica na dofinansowanie kosztów związanych pakowaniem, transportem i utylizacją zmagazynowanych odpadów zawierających azbest
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 37376 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

108 Poniedziałek, 04/04/2011
  Opis: REGULAMIN
określający zasady udzielania dotacji celowej z budŜetu Gminy Koprzywnica na dofinansowanie kosztów związanych pakowaniem, transportem i utylizacją
zmagazynowanych odpadów zawierających azbest
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 28842 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

109 Poniedziałek, 04/04/2011
  Opis: w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości wraz z budynkiem

  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 27136 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

110 Poniedziałek, 04/04/2011
  Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 25600 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

111 Poniedziałek, 04/04/2011
  Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 25600 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

112 Poniedziałek, 04/04/2011
  Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 25600 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

113 Poniedziałek, 04/04/2011
  Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 26112 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

114 Poniedziałek, 04/04/2011
  Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 25600 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

115 Poniedziałek, 04/04/2011
  Opis: w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego


  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 35328 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

116 Poniedziałek, 04/04/2011
  Opis: w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.

  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 30208 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

117 Poniedziałek, 04/04/2011
  Opis: w sprawie opłat za dodatkowe świadczenia w zakresie nauczania i wychowania Przedszkola „Pod Sosnami” w Koprzywnicy poza podstawą programową wychowania przedszkolnego

  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 33280 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

118 Poniedziałek, 04/04/2011
  Opis: w sprawie określenia górnych stawek opłat za usuwanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Koprzywnica

  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 32256 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

119 Poniedziałek, 04/04/2011
  Opis: w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 26624 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

120 Poniedziałek, 04/04/2011
  Opis: w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 27648 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

121 Poniedziałek, 07/02/2011
  Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 25600 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

122 Poniedziałek, 07/02/2011
  Opis: w sprawie określenia górnych stawek opłat za usuwanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Koprzywnica.

  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 34304 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

123 Poniedziałek, 07/02/2011
  Opis: w sprawie zamiaru likwidacji Filii Szkoły Podstawowej
w Koprzywnicy z siedzibą w Sośniczanach

  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 32768 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

124 Poniedziałek, 07/02/2011
  Opis: w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Gnieszowicach

  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 33792 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

125 Poniedziałek, 07/02/2011
  Opis: w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok.

  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 71168 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

126 Poniedziałek, 07/02/2011
  Opis: w sprawie wybrania przedstawiciela Rady Miejskiej w Koprzywnicy do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sandomierzu.


  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 26112 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

127 Poniedziałek, 07/02/2011
  Opis: w sprawie ustalenia dla Burmistrza Miasta i Gminy w Koprzywnicy miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne.

  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 27648 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

128 Czwartek , 30/12/2010
  Opis: zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na 2011 rok.

  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 38912 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

129 Czwartek , 30/12/2010
  Opis: w sprawie określenia wysokości diet dla Przewodniczących Zarządów Osiedli i Sołtysów z terenu Gminy Koprzywnica.

  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 30208 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

130 Czwartek , 30/12/2010
  Opis: w sprawie ustalenia wysokości diet dla radych Rady Miejskiej w Koprzywnicy.

  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 31232 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

131 Wtorek , 14/12/2010
  Opis: w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy w Koprzywnicy.
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 29696 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

132 Wtorek , 14/12/2010
  Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 26624 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

133 Wtorek , 14/12/2010
  Opis: w sprawie wskazania wiceprzewodniczącego do delegowania w podróż służbową przewodniczącego Rady Miejskiej.

  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 26112 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

134 Wtorek , 14/12/2010
  Opis: w sprawie opłat za przyjęcie przez Oczyszczalnię Ścieków w Koprzywnicy.

  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 26624 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

135 Wtorek , 14/12/2010
  Opis: w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Koprzywnica.
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 29696 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

136 Wtorek , 14/12/2010
  Opis: w sprawie określenia wysokości stawek w podatku
od środków transportowych na 2011 rok.
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 74240 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

137 Wtorek , 14/12/2010
  Opis: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień
z podatku w 2011 r.
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 40960 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

138 Wtorek , 14/12/2010
  Opis: w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 28160 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

139 Wtorek , 07/12/2010
  Opis: w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji.
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 27136 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

140 Wtorek , 07/12/2010
  Opis: w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i stałych komisji Rady Miejskiej w Koprzywnicy, ustalenia zakresów ich działania i składów osobowych.

  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 38400 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

141 Wtorek , 07/12/2010
  Opis: w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej .

  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 26112 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

142 Wtorek , 07/12/2010
  Opis: w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej.
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 26112 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

143 Środa , 17/11/2010
  Opis: w sprawie nadania imienia Przedszkolu w Koprzywnicy
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 27136 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

144 Środa , 17/11/2010
  Opis: w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 43520 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

145 Środa , 17/11/2010
  Opis: w sprawie: przyjęcia Statutu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki

  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 74240 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

146 Środa , 17/11/2010
  Opis: w sprawie zaciągnięcia kredytu
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 26112 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

147 Środa , 17/11/2010
  Opis: w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości „Koprzywnica” gmina Koprzywnica
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 457728 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

148 Środa , 17/11/2010
  Opis: w sprawie: I zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Koprzywnica

  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 42496 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

149 Czwartek , 30/09/2010
  Opis: w sprawie przystąpienia Gminy Koprzywnica
do Organizacji Turystycznej „Szlak Jagielloński”

  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 83968 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

150 Wtorek , 28/09/2010
  Opis: w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminyw Koprzywnicy
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 30208 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

151 Wtorek , 28/09/2010
  Opis: w sprawie uchylenia uchwały
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 26112 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

152 Wtorek , 28/09/2010
  Opis: w sprawie zabezpieczenia niezbędnych środków finansowych w budżecie Miasta i Gminy Koprzywnica na rok 2011 w celu udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację zadania p.n. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0805T Koprzywnica – Krzcin, do realizacji w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 -2011”.
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 26112 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

153 Wtorek , 28/09/2010
  Opis: w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie

  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 28160 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

154 Wtorek , 28/09/2010
  Opis: w sprawie zobowiązania Burmistrza MiG przez Radę Miejską w Koprzywnicy do określonych działań

  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 25600 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

155 Wtorek , 28/09/2010
  Opis: w sprawie przystąpienia Gminy Koprzywnica do realizacji projektu w ramach Priorytetu VII „Promocja Integracji Społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 29184 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

156 Sobota , 19/06/2010
  Opis: w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 155648 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

157 Sobota , 19/06/2010
  Opis: Wniosek o udzielenie dotacji oświatowej na ..................rok
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 31220 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

158 Sobota , 19/06/2010
  Opis: Informacja miesięczna o aktualnej liczbie uczniów według stanu na pierwszy dzień miesiąc ..............20......... roku
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 40526 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

159 Sobota , 19/06/2010
  Opis: Rozliczenie dotacji oświatowej otrzymanej z budżetu Gminy Koprzywnica
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 46758 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

160 Czwartek , 04/03/2010
  Opis: w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli.  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 110592 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

161 Piątek , 05/02/2010
  Opis: w sprawie uchylenia uchwały
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 38400 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

162 Środa , 13/01/2010
  Opis: w sprawie określenia górnych stawek opłat za usuwanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Koprzywnica.
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 40448 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

163 Środa , 13/01/2010
  Opis: w sprawie zatwierdzenia PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI POSTRONNA, ŚWIĘŻYCE, KRZCIN na lata 2009-2015.
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 39424 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

164 Środa , 13/01/2010
  Opis: w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości

  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 34816 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

165 Środa , 13/01/2010
  Opis: w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 34816 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

166 Czwartek , 10/12/2009
  Opis: w sprawie zatwierdzenia PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI SOŚNICZANY, BŁONIE, ŁUKOWIEC, GNIESZOWICE, ZBIGNIEWICE na lata 2009-2015.

  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 37888 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

167 Czwartek , 10/12/2009
  Opis: w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 34816 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

168 Czwartek , 10/12/2009
  Opis:
w sprawie opłat za przyjecie ścieków przez Oczyszczalnię Ścieków w Koprzywnicy.

  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 34304 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

169 Czwartek , 10/12/2009
  Opis: w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Koprzywnica
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 34816 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

170 Czwartek , 10/12/2009
  Opis: w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na 2010 rok.

  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 85504 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

171 Czwartek , 10/12/2009
  Opis: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku
w 2010 roku.
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 41472 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

172 Czwartek , 10/12/2009
  Opis: w sprawie przystąpienia do Projektu inwestycyjnego pod nazwą „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"
i zabezpieczenia wkładu własnego.
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 43008 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

173 Czwartek , 10/12/2009
  Opis: w sprawie przystąpienia do Projektu inwestycyjnego pod nazwą „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"
i zabezpieczenia wkładu własnego.

  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 41472 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

174 Czwartek , 10/12/2009
  Opis: w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca posiadający lub ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Koprzywnica.
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 56832 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

175 Czwartek , 15/10/2009
  Opis: w sprawie przystąpienia Gminy Koprzywnica do realizacji projektu w ramach Priorytetu VII „Promocja Integracji Społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 33792 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

176 Czwartek , 10/09/2009
  Opis: w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/136/09 z dnia 16 stycznia 2009 roku w sprawie przyjecia Statutu Ekologicznego Zwiazku Gmin Dorzecza Koprzywianki
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 27648 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

177 Czwartek , 10/09/2009
  Opis: w sprawie nagrody jubileuszowej dla Burmistrza MiG
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 30208 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

178 Czwartek , 10/09/2009
  Opis: w sprawie podjęcia działań do realizacji inwestycji - budowa krytej pływalni
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 29696 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

179 Czwartek , 30/07/2009
  Opis: w sprawie wyrażenia zgody na przystapienie do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 1014784 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

180 Poniedziałek, 20/07/2009
  Opis: w sprawie poparcia działań Burmistrza dotyczących dofinansowania projektu inwestycyjnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 - działanie 3.4 "Odnowa i rozwój wsi"
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 28160 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

181 Poniedziałek, 20/07/2009
  Opis: w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 26624 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

182 Wtorek , 23/06/2009
  Opis: w sprawie powołania komisji do opracowania zmian w statucie Gminy
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 35840 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

183 Wtorek , 12/05/2009
  Opis: w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 39936 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

184 Piątek , 08/05/2009
  Opis: w sprawie określenia wzoru formularza informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 536064 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

185 Piątek , 08/05/2009
  Opis: w sprawie określenia wzoru formularza informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 911872 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

186 Piątek , 08/05/2009
  Opis: w sprawie określenia wzoru formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 803328 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

187 Piątek , 08/05/2009
  Opis: w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Koprzywnicy do podejmowania działań wobec dłuzników alimentacyjnych
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 34816 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

188 Piątek , 08/05/2009
  Opis: w sprawie poparcia działań Burmistrza dotyczacych dofinansowania projektu inwestycyjnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - działanie 3.4 "Odnowa i rozwój wsi"
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 27136 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

189 Czwartek , 19/03/2009
  Opis: w sprawie ustalenia regulaminu określajacego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny dorażnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawnia i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli na 2009 rok
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 97792 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

190 Czwartek , 19/03/2009
  Opis: w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 28672 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

191 Czwartek , 19/03/2009
  Opis: w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 27136 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

192 Czwartek , 19/03/2009
  Opis: w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej przez teren Gminy Koprzywnica
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 29696 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

193 Poniedziałek, 09/03/2009
  Opis: w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Niedźwice, Ciszyca, Dmosice, Beszyce, Trzykosy na lata 2009 - 2015
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 5237248 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

194 Czwartek , 05/03/2009
  Opis: w sprawie wyrazenia zgody na przekazanie w użyczenie nieruchomości zabudowanej
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 27648 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

195 Wtorek , 10/02/2009
  Opis: Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2013
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1190934 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

196 Wtorek , 10/02/2009
  Opis: w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009 - 2013
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 31232 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

197 Wtorek , 10/02/2009
  Opis: w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na 2009 r.
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 72704 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

198 Wtorek , 10/02/2009
  Opis: w sprawie przyjecia Statutu Ekologicznbego Zwiazku Gmin Dorzecza Koprzywianki
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 76288 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

199 Wtorek , 10/02/2009
  Opis: w sprawie okreslenia górnych stawek opłat za usuwanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Koprzywnica
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 31232 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

200 Wtorek , 27/01/2009
  Opis: w sprawie likwidacji Komunalnej Oczyszczalni Ścieków w Koprzywnicy
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 41984 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

201 Wtorek , 27/01/2009
  Opis: zmieniajaca uchwałę w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku na 2009 rok
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 30208 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

202 Piątek , 19/12/2008
  Opis: w sprawie przystapienia Miasta i Gminy Koprzywnica do tworzacej się Lokalnej Grupy Działania Sandomierskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego w charakterze członka oraz upoważnienia Burmistrza do pełnego reprezentowania Miasta i Gminy w Lokalnej Grupie Działania Sandomierskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 25600 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

203 Piątek , 19/12/2008
  Opis: uchylajaca uchwałę w sprawie przystapienia do Lokalnej Grupy Działania tworzonej przez Lokalna Organizacje Turystyczną Partnerstwa Ziemi Sandomierskiej
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 24576 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

204 Piątek , 19/12/2008
  Opis: w sprawie ustalenia wysokośći ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Koprzywnica
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 25088 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

205 Piątek , 19/12/2008
  Opis: w sprawie opłaty za przyjecie ścieków przez Komunalną Oczyszczalnię Ścieków w Koprzywnicy
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 24064 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

206 Piątek , 19/12/2008
  Opis: w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie scieków na terenie Miasta i Gminy Koprzywnica
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 25600 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

207 Piątek , 19/12/2008
  Opis: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od srodków transportowych na 2009 rok
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 70656 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

208 Piątek , 19/12/2008
  Opis: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku na 2009 rok
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 32768 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

209 Piątek , 19/12/2008
  Opis: w sprawie obniżenia ceny skupu zyta do celów wymiaru podatku rolnego
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 29184 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

210 Piątek , 19/12/2008
  Opis: w sprawie przystapienia Gminy Koprzywnica do realizacji projektu w ramach Priorytetu VII "Promocja Integracji Społecznej" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 25600 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

211 Piątek , 19/12/2008
  Opis: w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu stanowiacych podstawe ustalenia miesiecznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w Komunalnej Oczyszczalni Ścieków w Koprzywnicy
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 26112 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

212 Piątek , 19/12/2008
  Opis: w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 24064 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

213 Piątek , 19/12/2008
  Opis: w sprawie : poparcia działań Burmistrza dotyczacych dofinansowania projektu inwestycyjnego z wieloletniwgo rządowego programu pn. "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011"
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 25088 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

214 Wtorek , 21/10/2008
  Opis: zmieniajaca uchwałę w sprawie przyjecia Lokalnego Planu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Koprzywnica na lata 2007- 2013
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 27648 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

215 Czwartek , 16/10/2008
  Opis: w sprawie wyrazenia zgody na nabycie nieruchomości
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 25600 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

216 Czwartek , 16/10/2008
  Opis: w sprawie zbycia nieruchomości
  Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 30720 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

217 Piątek , 05/09/2008
  Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Koprzywnica umowy o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. "Budowa wielofunkcyjnego bioska sportowego przy Zespole Szkół w Koprzywnicy"
  Autor: Przwodniczący RM Stanisław Pawlik
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 24064 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

218 Piątek , 05/09/2008
  Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Koprzywnica umowy o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Niedźwicach"
  Autor: Przwodniczący RM Stanisław Pawlik
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 24064 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

219 Środa , 13/08/2008
  Opis: zmieniajaca uchwałę w sprawie zarzadzenia poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości , rolnego, leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Autor: Przewodniczący R M Stanisław Pawlik
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 30720 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

220 Środa , 13/08/2008
  Opis: w sprawie wyrazenia opinii dotyczacej przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sandomierzu poprzez likwidacje Oddziału Nefrologii Dorosłych
  Autor: Przewodniczący R M Stanisław Pawlik
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 26624 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

221 Poniedziałek, 07/07/2008
  Opis: w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienie wartości jednego punktu stanowiacych podstawę ustalenia miesiecznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w Osrodku Pomocy Społecznej w Koprzywnicy
  Autor: Przewodniczący R M Stanisław Pawlik
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 29184 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

222 Poniedziałek, 07/07/2008
  Opis: w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości
  Autor: Przewodniczący R M Stanisław Pawlik
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 30720 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

223 Środa , 02/07/2008
  Opis: w sprawie przyjecia Statutu Ekologicznego Zwiazku Gmin Dorzecza Koprzywianki
  Autor: Przewodniczący R M Stanisław Pawlik
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 71680 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

224 Środa , 30/04/2008
  Opis: w sprawie ustalenia regulaminu okreslajacego wysokosc oraz szczegolowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku mieszkaniowego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegolowy sposob obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny dorażnych zastepstw, wysokosc i warunki wyplacania nagrod i innych swiadczen oraz wysokosc i szczegolowe zasady przyznawania i wyplacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli na 2008 r.
  Autor: Przewodniczacy RM Stanisław Pawlik
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 96622 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

225 Środa , 30/04/2008
  Opis: w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Koprzywnica przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego
  Autor: Przewodniczacy RM Stanisław Pawlik
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 135691 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

226 Środa , 30/04/2008
  Opis: zmieniajaca uchwalę w sprawie przekazania nieruchomości zabudowanej
  Autor: Przewodniczacy RM Stanisław Pawlik
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 73563 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

227 Środa , 30/04/2008
  Opis: uchylajaca uchwalę w sprawie zbycia nieruchomości
  Autor: Przewodniczacy RM Stanisław Pawlik
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 62719 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

228 Piątek , 04/04/2008
  Opis: w sprawie opłat za przyjęcie ścieków przez Komunalną Oczyszczalnię Ścieków wKoprzywnicy
  Autor: Przewodniczacy RM Stanisław Pawlik
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 63520 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

229 Piątek , 04/04/2008
  Opis: zmieniająca uchwałę w sprawie zarzadzania poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości , rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentow i wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Autor: Przewodniczacy RM Stanisław Pawlik
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 68988 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

230 Piątek , 04/04/2008
  Opis: w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r.
  Autor: Przewodniczacy RM Stanisław Pawlik
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 106697 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

231 Piątek , 07/03/2008
  Opis: w sprawie wyrażenia zgody na przystapienie przez Gmine Koprzywnica do przedsiewziecia pt. "e- uslugi szansa rozwoju dla powiatu sandomierskiego"
  Autor: Przewodniczacy RM Stanisław Pawlik
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 91701 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

232 Piątek , 07/03/2008
  Opis: w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
  Autor: Przewodniczacy RM Stanisław Pawlik
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 67728 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

233 Piątek , 07/03/2008
  Opis: w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu uzytkowego
  Autor: Przewodniczacy RM Stanisław Pawlik
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 64017 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

234 Piątek , 07/03/2008
  Opis: w sprawie określenia górnych stawek opłat za usuwanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Koprzywnica
  Autor: Przewodniczacy RM Stanisław Pawlik
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 70141 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

235 Piątek , 07/03/2008
  Opis: w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu stanowiacych podstawe ustalenia miesiecznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracownikow zatrudnionych w jednostlach organizacyjnych Gminy Koprzywnica
  Autor: Przewodniczacy RM Stanisław Pawlik
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 68473 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

236 Piątek , 07/03/2008
  Opis: w sprawie ustalenia regulaminu określajacego wysokość oraz szczegółówe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń oraz wysokość i szczególowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli na 2008 rok.
  Autor: Przewodniczacy RM Stanisław Pawlik
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 95742 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

237 Piątek , 07/03/2008
  Opis: w sprawie zarzadzenia poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz okreslenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
  Autor: Przewodniczacy RM Stanisław Pawlik
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 70465 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

238 Piątek , 07/03/2008
  Opis: w sprawie przyjecia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narokmanii dla Gminy Koprzywnmica
  Autor: Przewodniczacy RM Stanisław Pawlik
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 72559 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

239 Czwartek , 06/03/2008
  Opis: w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok
  Autor: Przewodniczacy RM Stanisław Pawlik
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 78848 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

240 Wtorek , 08/01/2008
  Opis: zmieniająca uchwale w sprawie ustalenia wysokosci dziennych stawek oplaty targowej oraz sposobu jej poboru
  Autor: Przewodniczacy RM Stanisław Pawlik
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 24576 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

241 Wtorek , 11/12/2007
  Opis: w sprawie przyjecia Programu usuwania azbestu i wyrobow zawierajacych azbest dla Miasta i Gminy w Koprzywnicy
  Autor: Przewodniczacy RM Stanisław Pawlik
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 262995 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

242 Wtorek , 11/12/2007
  Opis: w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2007 rok
  Autor: Przewodniczacy RM Stanisław Pawlik
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 92946 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

243 Wtorek , 11/12/2007
  Opis: w sprawie zaciagniecia kredytu
  Autor: Przewodniczacy RM Stanisław Pawlik
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 64059 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

244 Wtorek , 11/12/2007
  Opis: w sprawie oplat za swiadczenia przedszkola samorzadowego w Koprzywnicy
  Autor: Przewodniczacy RM Stanisław Pawlik
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 65290 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

245 Wtorek , 11/12/2007
  Opis: w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek oplaty targowej oraz sposobu jej podboru
  Autor: Przewodniczacy RM Stanisław Pawlik
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 57229 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

246 Wtorek , 11/12/2007
  Opis: w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie sciekow na terenie Miasta i Gminy Koprzywnica
  Autor: Przewodniczacy RM Stanisław Pawlik
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 69570 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

247 Wtorek , 11/12/2007
  Opis: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od srodkow transportowych oraz zwolnien z podatku w 2008 roku
  Autor: Przewodniczacy RM Stanisław Pawlik
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 82200 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

248 Wtorek , 11/12/2007
  Opis: w sprawie okreslenia wysokosci stawek podatku od nieruchomosci oraz zwolnien z podatku na 2008 rok
  Autor: Przewodniczacy RM Stanisław Pawlik
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 72281 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

249 Wtorek , 11/12/2007
  Opis: w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
  Autor: Przewodniczacy RM Stanisław Pawlik
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 64978 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

250 Piątek , 19/10/2007
  Opis: w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
  Autor: Przewodniczacy RM Stanisław Pawlik
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 27648 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

251 Poniedziałek, 01/10/2007
  Opis: w sprawie wyboru ławników do Sądu Powszechnego
  Autor: Przewodniczący RM Stanisław Pawlik
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 26112 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

252 Poniedziałek, 01/10/2007
  Opis: w sprawie zaliczenia drogi powiatowej do kategorii dróg gminnych
  Autor: Przewodniczący RM Stanisław Pawlik
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 20992 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

253 Poniedziałek, 01/10/2007
  Opis: zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia STATUTU Miasta i Gminy w Koprzywnicy
  Autor: Przewodniczący RM Stanisław Pawlik
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 25088 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

254 Piątek , 27/07/2007
  Opis: w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla Ekologicznego Zwiazku Gmin Dorzecza Koprzywianki
  Autor: Przewodniczący RM Stanisław Pawlik
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 22528 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

255 Piątek , 27/07/2007
  Opis: w sprawie przyjecia Lokalnego Planu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Koprzywnica na lata 2007 - 2013
  Autor: Przewodniczacy RM Stanisław Pawlik
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 1865216 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

256 Piątek , 27/07/2007
  Opis: w sprawie powolania zespolu opiniujacego kandydatow na lawnikow
  Autor: Przewodniczacy RM Stanislaw Pawlik
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 22016 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

257 Piątek , 29/06/2007
  Opis: zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady i wyboru przewodniczacych komisji
  Autor: Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Pawlik
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 27136 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

258 Piątek , 29/06/2007
  Opis: w sprawie poparcia działań Burmistrza dotyczących dofinansowania projektów inwestycyjnych z RPOWŚ
  Autor: Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Pawlik
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 25600 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

259 Środa , 11/04/2007
  Opis: w sprawie zbycia nieruchomosci
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 22016 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

260 Środa , 11/04/2007
  Opis: w sprawie zarzadzenia poboru od osob fizycznych podatku od nieruchomosci , rolnego, lesnego i od posiadania psow w drodze inkasa oraz okreslenia inkasentow i wysokosci wynagrodzenia za inkaso na 2007 rok
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 35328 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

261 Piątek , 09/03/2007
  Opis: w sprawie ustalenia regulaminu okreslajacego wysokosc oraz szczegolowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegolowy sposob obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraznych zastepstw, wysokosc i warunki wyplacania nagrod i innych swiadczen oraz wysokosc i szczegolowe zasady przyznawania i wyplacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli na 2007 rok
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 267264 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

262 Piątek , 09/03/2007
  Opis: w sprawie ustalenia najnizszego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartosci jednego punktu stanowiacych podstawe ustaleniamiesiecznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracownikow zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Koprzywnica
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 62976 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

263 Piątek , 09/03/2007
  Opis: w sprawie przekazania nieruchomosci zabudowanej
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 47616 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

264 Piątek , 09/03/2007
  Opis: w sprawie wyrazenia zgody na wyjanem lokalu uzytkowego
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 48128 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

265 Piątek , 09/03/2007
  Opis: w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 82944 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

266 Poniedziałek, 05/03/2007
  Opis: w sprawie utworzenia Miejsko - Gminnego Osrodka Kultury i Sportu w Koprzywnicy i nadania statutu
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 126976 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

267 Poniedziałek, 05/03/2007
  Opis: w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodow i wydatkow Gminnego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 76800 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

268 Poniedziałek, 05/03/2007
  Opis: zmieniajaca uchwale w sprawie powolania komisji stalych Rady i wyboru przewodniczacych komisji
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 23040 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

269 Poniedziałek, 05/03/2007
  Opis: w sprawie stwierdzenia wygasniecia mandatu radnego
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 22528 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

270 Poniedziałek, 05/03/2007
  Opis: w sprawie powołania komisji dyscyplinarnej I i II instancji do orzekania w sprawach dyscyplinarnych mianowanych pracownikow samorzadowych w Urzedzie Miasta i Gminy Koprzywnicy
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 64512 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

271 Poniedziałek, 05/03/2007
  Opis: w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 134144 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

272 Poniedziałek, 05/03/2007
  Opis: w sprawie przyjecia Gminnego Programu Przeciwdzialania Narkomanii na rok 2007 dla Gminy Koprzywnica
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 87552 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

273 Poniedziałek, 05/03/2007
  Opis: w sprawie wybrania przedstawiciela Rady Miejskiej w Koprzywnicy do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sandomierzu
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 22528 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

274 Wtorek , 16/01/2007
  Opis: zmieniajaca uchwale w sprawie okreslenia wysokosci stawek podatku od nieruchomosci na 2007 rok
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 24576 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

275 Wtorek , 16/01/2007
  Opis: w sprawie wydatkow budzetowych, ktorych niezrealizowane planowane kwoty nie wygasaja z uplywem roku budzetowego 2006
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 68096 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

276 Wtorek , 16/01/2007
  Opis: w sprawie okreslenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budzetu gminy Koprzywnica oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorzadowej instytucji kultury za pierwsze polrocze roku budzetowego
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 521728 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

277 Wtorek , 16/01/2007
  Opis: w sprawie szczegolowych zasad i trybu umarzania wierzytelnosci Gminy i jej jednostek organizacyjnych z tytulu naleznosci pienieznych , do ktorych nie stosuje sie przepisow ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w splacaniu tych naleznosci
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 37888 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

278 Wtorek , 16/01/2007
  Opis: w sprawie zbycia nieruchomosci
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 41472 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

279 Wtorek , 16/01/2007
  Opis: w sprawie wyrazenia zgody na wspolfinansowanie kosztow niekwalifikowanych poniesionych przez Gmine Dwikozy podczas realizacji projektu finansowego z Sektorowego Programu Operacyjnego"Restrukturyzacja i modernizacja sektora zywnosciowego oraz rozwoj obszarow wiejskich /2004 - 2006/ "w zakresie dzialania "Pilotażowy Program Leader+ " pod nazwa " Rzowoj Ziemi sandomierskiej szansa dla ludzi na godne zycie w przyjaznym srodowisku natyralnym" oraz w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie stosownego porozumienia z Gmina Dwikozy
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 25600 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

280 Wtorek , 16/01/2007
  Opis: w sprawie wskazania zastepcy przewodniczacego do delegowania w podroz sluzbowa przewodniczacego Rady Miejskiej
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 47104 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

281 Piątek , 15/12/2006
  Opis: w sprawie wyrazenia zgody na wynajem lokalu uzytkowego
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 24576 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

282 Piątek , 15/12/2006
  Opis: w sprawie przyjecia Programu wspolpracy Gminy Koprzywnica z organizacjami pozarzadowymi oraz innymi podmiotami prowadzacymi dzialalnosc pozytku publicznego na rok 2007
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 33280 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

283 Piątek , 15/12/2006
  Opis: przedłużenia na 1 rok obowiązywanie dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie sciekow na terenie Miasta i Gminy Koprzywnica
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 55808 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

284 Piątek , 15/12/2006
  Opis: w sprawie określenia wysokosci stawek podatku od srodkow transportowych oraz zwolnien z podatku na 2007 rok
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 229888 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

285 Piątek , 15/12/2006
  Opis: w sprawie określenia wysokosci stawek podatku od nieruchomosci na 2007 rok
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 32768 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

286 Piątek , 15/12/2006
  Opis: w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 22016 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

287 Piątek , 15/12/2006
  Opis: w sprawie określenia wysokości diet dla Przewodniczacych Zarzadów Osiedli i Sołtysów z terenu Gminy Koprzywnica
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 23552 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

288 Piątek , 15/12/2006
  Opis: w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Koprzywnicy
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 26624 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

289 Środa , 13/12/2006
  Opis: w sprawie powołania komisji stałych Rady i wyboru przewodniczących komisji
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 32768 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

290 Środa , 13/12/2006
  Opis: w sprawie ustalenia dla Burmistrza Miasta i Gminy w Koprzywnicy miesiecznego limitu kilometrów na jazdy lokalne
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 22528 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

291 Środa , 13/12/2006
  Opis: w sprawie upoważnienia przewodniczącego rady miejskiej do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec burmistrza
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 22528 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

292 Środa , 13/12/2006
  Opis: w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 24064 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

293 Środa , 13/12/2006
  Opis: w sprawie powołania komisji stałych Rady
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 25600 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

294 Środa , 13/12/2006
  Opis: w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 23040 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

295 Środa , 13/12/2006
  Opis: w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 23552 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

296 Wtorek , 07/11/2006
  Opis: w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów w ramach Działania 2.2 " wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne " Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 72704 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

297 Wtorek , 07/11/2006
  Opis: w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Koprzywnica
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 68608 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

298 Wtorek , 07/11/2006
  Opis: w sprawie przejęcia nieruchomości za zaległości podatkowe
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 23040 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

299 Wtorek , 07/11/2006
  Opis: w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 22528 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

300 Wtorek , 07/11/2006
  Opis: w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 22528 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

301 Wtorek , 07/11/2006
  Opis: w sprawie przyjecia Statutu Ekologicznego Zwiazku Gmin Dorzecza Koprzywianki
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 88576 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

302 Poniedziałek, 04/09/2006
  Opis: zmieniajaca uchwale w sprawie przyjecia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiow dla uczniow w ramach Dzialania 2.2. "Wyrownywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego finansowanego z Eurpojeskiego Funduszu Spolecznego i budzetu panstwa.
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 43520 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

303 Poniedziałek, 04/09/2006
  Opis: w sprawie ztwierdzenia zawarcia porozumienia w sprawie przygotowania i realizacji I typu projektu wspieranie i rozwój edukacyjny uczniów oraz II typu projektu wspieranie i rozwoj edukacyjny uczniow w ramach wdrazania Zintegrowanego Programu Operacyjmego Rozwoju Regionalnego /ZPORR/- Priorytetu II Działania 2.2 "Wyrownywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" wspolfinansowanego z EuropejskiegoFunduszu Spolecznego i budzetu państwa.
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 28672 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

304 Poniedziałek, 04/09/2006
  Opis: w sprawie przyjęcia Statutu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 88576 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

305 Czwartek , 01/06/2006
  Opis: w sprawie nadania statutu Komunalnej Oczyszczalni Sciekow w Koprzywnicy
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 60928 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

306 Czwartek , 01/06/2006
  Opis: w sprawie ustalenia dodatkowych zadań finansowanych ze srodkow Gminnego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 41472 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

307 Czwartek , 01/06/2006
  Opis: w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodow i wydatkow Gminnego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 49152 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

308 Czwartek , 01/06/2006
  Opis: w sprawie nadania statutu Gminnemu Zespołowi Ekonomiczno - Administracyjnemu Szkół i Przedszkoli w Koprzywnicy
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 71680 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

309 Czwartek , 01/06/2006
  Opis: w sprawie zmiany nazwy oraz nadania statutu bibliotece publicznej
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 78336 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

310 Czwartek , 01/06/2006
  Opis: w sprawie okreslenia górnych stawek opłat za usuwanie odpadow komunalnych na terenie Gminy Koprzywnica
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 46080 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

311 Czwartek , 01/06/2006
  Opis: w sprawie przystapienia do Lokalnej Organizacji Turystycznej " PARTNERSTWO ZIEMI SANDOMIERSKIEJ "
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 40960 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

312 Czwartek , 01/06/2006
  Opis: w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 488960 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

313 Czwartek , 01/06/2006
  Opis: w sprawie podziału Gminy Koprzywnica na okregi wyborcze ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w kazdym okregu wyborczym w wyborach do Rady Miejskiej w Koprzywnicy
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 51712 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

314 Środa , 12/04/2006
  Opis: w sprawie zaopiniowania planu aglomeracji Koprzywnica
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 44032 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

315 Czwartek , 23/03/2006
  Opis: w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartosci jednego punktu stanowiacych podstawe ustalenia miesiecznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracownikow zatrudnionych w Komunalnej Oczyszczalni Scieków w Koprzywnicy
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 43520 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

316 Czwartek , 23/03/2006
  Opis: w sprawie ustalenia najnizszego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartosci jednego punktu stanowiacych podstawe ustalenia miesiecznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracownikow zatrudnionych w Osrodku Pomocy Spolecznej w Koprzywnicy
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 43520 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

317 Czwartek , 23/03/2006
  Opis: zmieniająca uchwałę w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Koprzywnica
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 48640 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

318 Czwartek , 23/03/2006
  Opis: w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2006 dla Gminy Koprzywnica
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 53760 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

319 Czwartek , 23/03/2006
  Opis: w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rowiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 77824 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

320 Czwartek , 23/03/2006
  Opis: w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Koprzywnicy
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 66048 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

321 Wtorek , 24/01/2006
  Opis: w sprawie uchwalenia " Programu Ochrony Srodowiska " dla Ekologicznego Zwiazku Gmin Dorzecza Koprzywianki
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 2900992 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

322 Wtorek , 10/01/2006
  Opis: w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania sciekow na terenie Miasta i Gminy Koprzywnica
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 197632 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

323 Wtorek , 10/01/2006
  Opis: w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porzadku na terenie Gminy Koprzywnica
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 208384 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

324 Wtorek , 10/01/2006
  Opis: w sprawie przyjecia Programu wspolpracy Gminy Koprzywnica z organizacjami pozarzadowymi oraz innymi podmiotami prowadzacymi dzialalnosc pozytku publicznego w roku 2006
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 50176 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

325 Poniedziałek, 12/12/2005
  Opis: w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli na 2006 rok
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 98304 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

326 Poniedziałek, 12/12/2005
  Opis: w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 44032 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

327 Poniedziałek, 12/12/2005
  Opis: w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Koprzywnica
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 44544 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

328 Poniedziałek, 12/12/2005
  Opis: w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych na 2006 rok
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 161280 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

329 Poniedziałek, 12/12/2005
  Opis: w sprawie okreslenia stawek podatku od posiadania psów, zwolnień, terminów płatności i sposobu jego poboru
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 47104 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

330 Poniedziałek, 12/12/2005
  Opis: w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2006 oraz zwolnień z podatku
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 55808 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

331 Piątek , 25/11/2005
  Opis: w sprawie przyjęcia Statutu Ekologicznego Zwiazku Gmin Dorzecza Koprzywianki
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 75264 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

332 Piątek , 25/11/2005
  Opis: w sprawie przekazania nieruchomości zabudowanej
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 43520 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

333 Piątek , 25/11/2005
  Opis: zmieniająca uchwałę w sprawie przyjecia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów w ramach Działania 2.2." Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne " Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa .
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 107008 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

334 Piątek , 09/09/2005
  Opis: w sprawie podjęcia przez Radę Miejską realizacji zadań inwestycyjnych pod nazwą : kanalizacja i wodociagi Gminy Koprzywnica
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 46592 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

335 Piątek , 09/09/2005
  Opis: w sprawie zbycia nieruchomości
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 39936 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

336 Piątek , 09/09/2005
  Opis: zmieniająca uchwałę w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Koprzywnica
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 46592 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

337 Piątek , 29/07/2005
  Opis: w sprawie wyrażenia opinii dotyczacej ograniczenia działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sandomierzu poprzez likwidację Stacji Dializ w Oddziale Nefrologii Dorosłych i Dializoterapii
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 22528 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

338 Piątek , 29/07/2005
  Opis: w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół Ogólnokształcących w Koprzywnicy
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 22016 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

339 Piątek , 29/07/2005
  Opis: w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów w ramach Działania 2.2 " Wyrównywania szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne " Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 86016 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

340 Piątek , 29/07/2005
  Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień dotyczacych przygotowania i realizacji I typu projektu wspieranie i rozwój edukacyjny uczniów oraz II typu projektu wspieranie i rozwój edukacyjny uczniów w ramach wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego /ZPORR/ - Priorytetu II Działania 2.2 " wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne " współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 28160 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

341 Piątek , 29/07/2005
  Opis: w sprawie ustalenia trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiagnięcia dydaktyczno - wychowawcze
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 49152 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

342 Piątek , 29/07/2005
  Opis: w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Łukowcu będącej Filią Publicznej Szkoły Podstawowej w Koprzywnicy
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 23040 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

343 Piątek , 29/07/2005
  Opis: w sprawie określenia opłat za korzystanie z hali sportowej i sal gimnastycznych przy szkołach na terenie Miasta i Gminy Koprzywnica
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 28672 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

344 Piątek , 29/07/2005
  Opis: w sprawie przyjecia zasad i trybu korzystania z obiektów sportowych , będących własnością Gminy Koprzywnica
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 49152 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

345 Piątek , 29/07/2005
  Opis: w sprawie upoważnienia dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkól i Przedszkoli do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 22016 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

346 Wtorek , 10/05/2005
  Opis: w sprawie przyjecia Planu Rozwoju Miejscowości Koprzywnica
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 390656 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

347 Czwartek , 28/04/2005
  Opis: w sprawie opłaty administracyjnej za wydanie wypisow i wyrysow ze studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarownia przestrzennego lub miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 25600 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

348 Czwartek , 28/04/2005
  Opis: w sprawie ustalenia zasad dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto i Gmine Koprzywnice
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 76288 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

349 Czwartek , 28/04/2005
  Opis: w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartosci jednego punktu stanowiacych podstawe ustalenia miesiecznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracownikow zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy Koprzywnica
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 60416 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

350 Czwartek , 28/04/2005
  Opis: w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 143360 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

351 Czwartek , 28/04/2005
  Opis: w sprawie odstapienia od obowiazku przetargowego
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 22016 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

352 Czwartek , 28/04/2005
  Opis: w sprawie rozpoczecia postepowania zmierzajacego do likwidacji Szkoly Podstawowej w Koprzywnicy- Filia w Łukowcu
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 45056 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

353 Czwartek , 28/04/2005
  Opis: w sprawie wynajmu czesci budynku
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 21504 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

354 Czwartek , 28/04/2005
  Opis: w sprawie udzieleniazgody na bonifikate
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 20480 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

355 Czwartek , 28/04/2005
  Opis: w sprawie ustaleniaragulaminu okreslajacego wysokosc oraz szczegolowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy,szczegolowy sposob obliczania wynagrodzeniaza godziny ponadwymiarowe i godziny doraznych zastepstw , wysokosc i warunki wyplacania nagrod i innych swiadczen oraz wysokosc i szczegolowe zasady przyznawania i wyplacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli na 2005 rok
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 81920 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

356 Poniedziałek, 07/02/2005
  Opis: w sprawie uchwalenia Gminego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 50688 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

357 Poniedziałek, 07/02/2005
  Opis: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 68608 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

358 Poniedziałek, 07/02/2005
  Opis: w sprawie wynajmu okalu uzytkowego
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 23552 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

359 Poniedziałek, 07/02/2005
  Opis: w sprawie uchwalenia " Planu gospodarki odpadami dla Ekologicznego Zwiazku Gmin Dorzecza Koprzywianki "
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 1278976 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

360 Poniedziałek, 07/02/2005
  Opis: zmieniajaca uchwałę w sprawie określenia wysokości diet dla sołtysów z terenu Gminy Koprzywnica
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 22528 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

361 Poniedziałek, 07/02/2005
  Opis: zmieniajaca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Koprzywnicy
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 23552 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

362 Poniedziałek, 07/02/2005
  Opis: w sprawie ustalenia regulaminu określajacego wysokość oraz szczególłowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy,szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraznych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych wiadczeń oraz wyokość i szczególowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku nieszkaniowego dla nauczycieli
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 100352 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

363 Poniedziałek, 07/02/2005
  Opis: w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odpowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Koprzywnica
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 25600 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

364 Środa , 02/02/2005
  Opis: w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania sciekow
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 61952 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

365 Środa , 02/02/2005
  Opis: w sprawie okreslenia wysokosci stawek podatku od srodkow transportowych
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 50176 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

366 Środa , 02/02/2005
  Opis: w sprawie stawek podatku od nieruchomosci na rok 2005 oraz zwolnien z poodatku
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 39936 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

367 Środa , 02/02/2005
  Opis: w sprawie przyjecia ceny 1 q zytajako podstawydo ustalenia podatku rolnego na rok 2005 na terenie Gminy Koprzywnica
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 23552 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

368 Środa , 02/02/2005
  Opis: w sprawie przyjecia Programu współpracy Gminy Koprzywnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzacymi dzałalność pożytku publicznegow roku w 2005
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 34816 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

369 Piątek , 03/12/2004
  Opis: w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów w ramach Działania 2.2 " Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne " Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 58368 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

370 Piątek , 03/12/2004
  Opis: w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie porozumień dotyczących przygotowania i realizacji I typu projektu wspieranie i rozwój edukacyjny uczniów oraz II typu projektu wspieranie i rozwój edukacyjny uczniów w ramach wdrożenia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego / ZPORR/- Priorytetu II Działania 2.2 " wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 29696 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

371 Piątek , 03/12/2004
  Opis: w sprawie okreslenia zasad przyznawania dotacji z budzetu gminy na cele publiczne zwiazane z realizacją zadań gminy dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 39936 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

372 Piątek , 03/12/2004
  Opis: w sprawie przyjecia Programu współpracy Gminy Koprzywnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2005
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 34816 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

373 Piątek , 03/12/2004
  Opis: w sprawie ustalenia wysokości dodatku specjalnego Burmistrza Miasta i Gminy w Koprzywnicy Pana Stanisława Pawlika
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 22016 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

374 Piątek , 03/12/2004
  Opis: w sprawie pokrycia kosztów dojazdu transportem zorganizowanym uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Koprzywnica
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 23040 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

375 Piątek , 03/12/2004
  Opis: w sprawie stanowiska dotyczacego przeniesienia siedziby Regionalnej Dyrekcji LasówPaństwowych z Radomia do Kielc
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 25600 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

376 Piątek , 03/12/2004
  Opis: w sprawie przyjecia zasad i trybu korzystania z hali gimnastycznej , bedącej własnościa gminy Koprzywnica
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 51200 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

377 Piątek , 03/12/2004
  Opis: w sprawie przyjecia Planu RozwojuLokalnego Miasta i Gminy Koprzywnica
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 23040 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

378 Czwartek , 12/08/2004
  Opis: w sprawie udzielenia poręczeniaw spłacie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 25088 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

379 Czwartek , 12/08/2004
  Opis: w sprawie przekazania nieruchomości zabudowanej
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 22016 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

380 Czwartek , 12/08/2004
  Opis: w sprawie likwidacji szkoły
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 25088 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

381 Czwartek , 12/08/2004
  Opis: w sprawie dokonania zmian w budzecie gminy na 2004 rok
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 118784 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

382 Czwartek , 12/08/2004
  Opis: w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Koprzywnicy
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 50688 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

383 Czwartek , 12/08/2004
  Opis: w sprawie dokonania zmian w dudżecie gminy na 2004 rok
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 56832 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

384 Czwartek , 12/08/2004
  Opis: w sprawie uchalenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 66048 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

385 Czwartek , 12/08/2004
  Opis: w sprawie wskazania zastępcy przewodniczacego do delegowania w podróż służbową przewodniczacego Rady Miejskiej
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 22016 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

386 Wtorek , 04/05/2004
  Opis: w sprawie zbycia nieruchomości
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 14848 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

387 Wtorek , 04/05/2004
  Opis: w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2004 rok
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 23040 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

388 Wtorek , 04/05/2004
  Opis: w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na bdowę hali sportowej w Koprzywnicy i sieci wodociągowych w Gnieszowicach i Trzykosach
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 25600 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

389 Wtorek , 04/05/2004
  Opis: w sprawie weksala "in blanco"
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 22016 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

390 Wtorek , 13/04/2004
  Opis: w spawie szczególowych zasad przyznawania pomocyw formie goracego posiłkudla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 15872 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

391 Wtorek , 13/04/2004
  Opis: w sprawie wydzierzawienia grntu
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 13824 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

392 Wtorek , 21/10/2003
  Opis: w sprawie: określenia stawek opłat za usuwanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Koprzywnica.
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 27136 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

393 Wtorek , 21/10/2003
  Opis: w sprawie : udziału własnego gminy w finansowaniu inwestycji pod nazwą : ? Budowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Jańczycach ?.
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 14336 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

394 Wtorek , 21/10/2003
  Opis: Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 7 października 2003 roku w sprawie weksla ?in blanco?.
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 22016 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

395 Wtorek , 21/10/2003
  Opis: w sprawie : udziału Gminy Koprzywnica w tworzeniu Regionalnego Biura Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli.
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 13824 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

396 Czwartek , 18/09/2003
  Opis: Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 28 sierpnia 2003 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Powiatu w Sandomierzu odnośnie zmian w zakresie działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sandomierzu .
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 19456 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

397 Czwartek , 18/09/2003
  Opis: z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2003 rok
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 22528 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

398 Czwartek , 18/09/2003
  Opis: z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok.

  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 18944 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

399 Czwartek , 18/09/2003
  Opis: z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie powołania komisji dyscyplinarnych I i II instancji do orzekania w sprawach dyscyplinarnych mianowanych pracowników samorządowych

  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 20992 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

400 Czwartek , 18/09/2003
  Opis: w sprawie uchwalenia statutów osiedli i sołectw Gminy Koprzywnica
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 15872 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

401 Czwartek , 18/09/2003
  Opis: w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2003
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 19456 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

402 Czwartek , 18/09/2003
  Opis: zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za wodę pobraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę i wprowadzanie ścieków .


  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 14848 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

403 Czwartek , 18/09/2003
  Opis: w sprawie przyjęcia ceny 1 q żyta jako podstawy do ustalenia podatku rolnego na rok 2003 na terenie Gminy Koprzywnica.
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 14336 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

404 Czwartek , 18/09/2003
  Opis: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych .


  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 29184 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

405 Czwartek , 18/09/2003
  Opis: w sprawie akceptacji zmiany użytkowania gruntów rolnych na leśne
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 14336 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

406 Czwartek , 18/09/2003
  Opis: w sprawie : opinii o wykonaniu budżetu gminy za rok 2002 i wniosku absolutoryjnego

  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 21504 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

407 Czwartek , 18/09/2003
  Opis: Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/31/03
Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 28 sierpnia 2003 r.
Z e s t a w i e n i e dokonanych zmian w planowanych wydatkach inwestycyjnych w rozdziale 60078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 2003 r.
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 31744 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

408 Czwartek , 18/09/2003
  Opis: Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/31/03
Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 28 sierpnia 2003 r.
Zestawienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2003 rok.
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 59392 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

409 Czwartek , 18/09/2003
  Opis: Załącznik Nr 3 do uchwały nr VIII/31/03 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 28 sierpnia 2003 roku.
Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 30208 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

410 Czwartek , 18/09/2003
  Opis: Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 28 sierpnia 2003 roku w sprawie wyboru ławników do Sądu Powszechnego .
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 27648 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

411 Czwartek , 18/09/2003
  Opis: Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 28 sierpnia 2003 roku w sprawie przekazania nieruchomości zabudowanej w Niedżwicach .
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 18944 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

412 Czwartek , 18/09/2003
  Opis: Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 28 sierpnia 2003 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2003 rok.
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 23552 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

413 Czwartek , 18/09/2003
  Opis: W sprawie wydania opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Powiatu w Sandomierzu odnośnie ograniczenia działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki zdrowotnej w Sandomierzu polegającej na likwidacji oddziału obserwacyjno - zakaźnego .
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 14336 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

414 Wtorek , 29/07/2003
  Opis: z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.

  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 18944 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

415 Wtorek , 29/07/2003
  Opis: z dnia 30 czerwca 2003 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu stanowiących podstawę ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy Koprzywnica
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 12800 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

416 Piątek , 27/06/2003
  Opis: w sprawie uchwalenia STATUTU Miasta i Gminy w Koprzywnicy .

  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 13824 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

417 Piątek , 27/06/2003
  Opis: w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości
podatku rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów
i wysokości wynagrodzenia za inkaso

  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 16896 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

418 Piątek , 27/06/2003
  Opis: w sprawie : zbycia nieruchomości
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 13824 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

419 Piątek , 27/06/2003
  Opis: zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości , podatku rolnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 13824 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

420 Piątek , 27/06/2003
  Opis: w sprawie uznania lasów za ochronne
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 21504 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

421 Piątek , 27/06/2003
  Opis: w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2002 rok oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy w Koprzywnicy
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 13824 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

  ostatnia modyfikacja: 14 Kwiecień 2014 - 15:11
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna