Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Koprzywnicy
v 3.23
URZĄD MIASTA I GMINY W KOPRZYWNICY
Wiadomości 
Zadania publiczne 
Ogłoszenia 
Ochrona środowiska 
Ochrona Środowiska 2 
Organizacje pozarządowe 
Komunikaty 
Burmistrz Miasta i Gminy 
Sekretarz Miasta i Gminy 
Skarbnik 
Rada Miejska 
Informacja o sesji 
Wybory 
Przetargi 
Zamówiena do 14 tys. euro 
Komórki organizacyjne 
Prawo lokalne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE V Kadencji Rady  
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE VI Kadencji Rady 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW 
OŚWIADCZENIA MAJATKOWE KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 
Majatek publiczny 
Mienie Komunalne Gminy 
Rolnictwo i Gospodarka Nieruchomościami 
Opinie RIO 
Informacje nieudostępniane 
Wybory ławników 
Nabór na wolne stanowisko pracy 
Kontrole 
Związki i stowarzyszenia 
Rejestry i ewidencje 
Upoważnienia 
Dane Statystyczne 
Sprawy do załatwienia 
Akty prawa miejscowego 
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 
Formularze Podatkowe 
Straże Pożarne 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
ogłoszenia: 43312
strona główna: 90216
    strona główna / ogłoszenia 
   Ogłoszenia
 
  
1 Poniedziałek, 10/02/2014
  Opis: w sprawie otwartego konkursu ofert na reakizację zadan publicznych przez Gminę Koprzywnica w 2014r.
  Autor: Burmistrz MiG Marek Jońca
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1800048 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

2 Czwartek , 07/11/2013
  Opis: dot. Sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Świężycach
  Autor: Komisja przetargowa
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 71855 bytes
 

Redaktor: mgr inż. Anna Mianowska

3 Poniedziałek, 23/09/2013
  Opis: Budowa sieci wodociągowej PE 110 na działkach nr ew. 677, 685, 686 i 183 w miejscowości Świężyce gm. Koprzywnica
  Autor: Marek Jońca - Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 28672 bytes
 

Redaktor: mgr inż. Anna Mianowska

4 Środa , 28/08/2013
  Opis: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
  Autor: Marek Jońca - Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 78519 bytes
 

Redaktor: mgr inż. Anna Mianowska

5 Środa , 19/06/2013
  Opis: o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu miasta Koprzywnica
  Autor: Marek Jońca - Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica
  Typ: application/vnd.ms-word
  Rozmiar: 32256 bytes
 

Redaktor: mgr inż. Anna Mianowska

6 Środa , 19/06/2013
  Opis: o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Koprzywnica
  Autor: Marek Jońca - Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica
  Typ: application/vnd.ms-word
  Rozmiar: 33792 bytes
 

Redaktor: mgr inż. Anna Mianowska

7 Środa , 19/06/2013
  Opis: I zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu miasta Koprzywnica oraz prognozy oddziaływania na środowisko
  Autor: Marek Jońca - Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica
  Typ: application/vnd.ms-word
  Rozmiar: 24064 bytes
 

Redaktor: mgr inż. Anna Mianowska

8 Środa , 19/06/2013
  Opis: II zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego terenu miasta Koprzywnica oraz prognozy oddziaływania na środowisko
  Autor: Marek Jońca - Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica
  Typ: application/vnd.ms-word
  Rozmiar: 24576 bytes
 

Redaktor: mgr inż. Anna Mianowska

9 Piątek , 31/05/2013
  Opis: wykaz osób fizycznych, którym udzielono pomocy finansowej
  Autor: Burmistrz MiG Marek Jońca
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 2890819 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

10 Środa , 15/05/2013
  Opis: wykaz osób fizycznych i prawnych, którym w zakresie podatków i opłat udzielono umorzen nalezności głównej w kwocie przekraczającej 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot oraz przyczyn umorzenia za 2012 rok
  Autor: Burmistrz MiG Marek Jońca
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 365797 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

11 Środa , 15/05/2013
  Opis: wykaz osób fizycznych i prawnych, którym w zakresie podatków i opłat udzielono odroczeń nalezności głównej oraz rozłożenia na ratry nalezności głownej w kwocie przekraczajacej 500 zł za 2012 rok
  Autor: Burmistrz MiG Marek Jońca
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 390035 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

12 Czwartek , 28/03/2013
  Opis: otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2013 z zakresu upowszechnienie kultury fizycznej i sportu, przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym ,kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony i promocji zdrowia oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.patologiom społecznym
  Autor: Marek Jońca - Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 93381 bytes
 

Redaktor: mgr inż. Anna Mianowska

13 Środa , 06/03/2013
  Opis: dot.: realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na 2013 rok
  Autor: Marek Jońca - Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 279691 bytes
 

Redaktor: mgr inż. Anna Mianowska

14 Piątek , 01/03/2013
  Opis: dot.: otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2013 z zakresu upowszechnienie kultury fizycznej i sportu, przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym ,kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony i promocji zdrowia oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
  Autor: Marek Jońca - Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 348431 bytes
 

Redaktor: mgr inż. Anna Mianowska

15 Piątek , 08/02/2013
  Opis: WNIOSEK dot. : otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Koprzywnica w 2013 roku.
  Autor: Marek Jońca - Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica
  Typ: application/octetstream
  Rozmiar: 237568 bytes
 

Redaktor: mgr inż. Anna Mianowska

16 Piątek , 08/02/2013
  Opis: dot.: otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Koprzywnica w 2013 roku.
  Autor: Marek Jońca - Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 134943 bytes
 

Redaktor: mgr inż. Anna Mianowska

17 Czwartek , 24/01/2013
  Opis: dot. przystąpienia do sporządzania prognozy oddziaływania na środowisko dot. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Koprzywnica uchwalonego uchwałą Nr XIII/80/2011 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 28.10.2011r
  Autor: Marek Jońca - Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 63720 bytes
 

Redaktor: mgr inż. Anna Mianowska

18 Czwartek , 24/01/2013
  Opis: dot. I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Koprzywnica
uchwalonego uchwałą Nr XIII/80/2011 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 28.10.2011r
  Autor: Marek Jońca - Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 60046 bytes
 

Redaktor: mgr inż. Anna Mianowska

19 Czwartek , 24/01/2013
  Opis: dot. przystąpienia do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do II zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
Koprzywnica
  Autor: Marek Jońca - Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 62479 bytes
 

Redaktor: mgr inż. Anna Mianowska

20 Czwartek , 24/01/2013
  Opis: II zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i
gminy Koprzywnica
  Autor: Marek Jońca - Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 59336 bytes
 

Redaktor: mgr inż. Anna Mianowska

21 Piątek , 07/09/2012
  Opis: dot: Zapytania ofertowego nr 1 na dostarcenie pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć w ramach projektu “Dażymy ku rozwojowi z indywidualnością” w Szkole Podstawowej w Koprzywnicy i Szkole Podstawowej w Niedźwicach finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS, w ramach POKL.
  Autor: Marek Jońca Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 212030 bytes
 

Redaktor: mgr inż. Anna Mianowska

22 Środa , 29/08/2012
  Opis: dot.: zapytania ofertowego Nr 1/2012 na świadczenie usług edukacyjnych obejmujących przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych w roku szkolnym 2012/2013 w ramach projektu pn. “Dążymy ku rozwojowi z indywidualnością szkołach gminy Koprzywnica finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS, w ramach POKL.
  Autor: Marek Jońca Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 293980 bytes
 

Redaktor: mgr inż. Anna Mianowska

23 Piątek , 24/08/2012
  Opis: w sprawie zakup wyposażenia niezbędnego do realizacji projektu „Dążymy ku rozwojowi z indywidualizacją”
  Autor: Marek Jońca Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 102340 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

24 Środa , 22/08/2012
  Opis: dot: świadczenie usług edukacyjnych obejmujących przeprowadzenie zajęć dodatkowych „Dążymy ku rozwojowi z indywidualnością w szkołach Gminy Koprzywnica
  Autor: Marek Jońca Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 452402 bytes
 

Redaktor: mgr inż. Anna Mianowska

25 Czwartek , 17/05/2012
  Opis: wykaz osób fizycznych i prawnych , którym w zakresie podatków udzielono unorzeń nalezności głownej w kwocie przekraczajacej 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot oraz przyczyn umorzenia za 2011 r.
  Autor: Burmistrz MiG Marek Jońca
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 347804 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

26 Czwartek , 17/05/2012
  Opis: wykaz osób fizycznych i prawnych, którym w zakresie podatków i opłat udzielono odroczeń nalezności głównej oraz rozłożenia na ratry nalezności głownej w kwocie przekraczajacej 500 zł za 2011 rok
  Autor: Burmistrz MiG Marek Jońca
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 448598 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

27 Czwartek , 17/05/2012
  Opis: za 2011 rok - wykaz osób fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej
  Autor: Burmistrz MiG Marek Jońca
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 3708026 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

28 Czwartek , 05/04/2012
  Opis: Ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Koprzywnica z zakresu rozwoju sportu w roku 2012.
  Autor: Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica mgr inż. Marek Jońca
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 131760 bytes
 

Redaktor: mgr inż. Anna Mianowska

29 Środa , 04/04/2012
  Opis: wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego
  Autor: Burmistrz MiG Marek Jońca
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 430364 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

30 Czwartek , 15/03/2012
  Opis: WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT
  Autor: Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica mgr inż. Marek Jońca
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 105689 bytes
 

Redaktor: mgr inż. Anna Mianowska

31 Środa , 14/03/2012
  Opis: otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2012 roku.
  Autor: Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica mgr inż. Marek Jońca
  Typ: application/force-download
  Rozmiar: 99700 bytes
 

Redaktor: mgr inż. Anna Mianowska

32 Środa , 07/03/2012
  Opis: dot. „Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego modernizacji kotłowni i instalacji c.o. w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Koprzywnicy”
  Autor: Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica mgr inż. Marek Jońca
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 49526 bytes
 

Redaktor: mgr inż. Anna Mianowska

33 Piątek , 02/03/2012
  Opis: Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych należących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok
  Autor: Burmistrz MiG Marek Jońca
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 769482 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

34 Piątek , 02/03/2012
  Opis: „Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierajacych azbest z terenu Gminy Koprzywnica”
  Autor: Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica mgr inż. Marek Jońca
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 91065 bytes
 

Redaktor: mgr inż. Anna Mianowska

35 Piątek , 10/02/2012
  Opis: WNIOSEK
O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA REALIZACJĘ ZADANIA
Z ZAKRESU ROZWOJU SPORTU
  Autor: Burmistrz Miasta i Gminy
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 238080 bytes
 

Redaktor: mgr inż. Anna Mianowska

36 Poniedziałek, 06/02/2012
  Opis: ZAKTUALIZOWANY WZÓR OFERTY dot. : „Wykonanie usługi audytu efektywności wykorzystania energii elektrycznej oświetlenia ulicznego oraz w obiektach jednostek organizacyjnych Gminy Koprzywnica wraz z elektroniczną ewidencją infrastruktury oświetleniowej oraz punktów poboru energii w systemie GIS praz przeprowadzenie postępowania na dostawę energii”
  Autor: Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 43190 bytes
 

Redaktor: mgr inż. Anna Mianowska

37 Piątek , 03/02/2012
  Opis: Wykonanie usługi audytu efektywności wykorzystania energii elektrycznej oświetlenia ulicznego oraz w obiektach jednostek organizacyjnych Gminy Koprzywnica wraz z elektroniczną ewidencją infrastruktury oświetleniowej oraz punktów poboru energii w systemie GIS oraz przeprowadzenia postępowania na zakup energii
  Autor: Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 189952 bytes
 

Redaktor: mgr inż. Anna Mianowska

38 Poniedziałek, 18/07/2011
  Opis: Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów
w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektów
realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  Autor: Alicja Stępień - Dyrektor MGOKiS w Koprzywnicy
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 15542 bytes
 

Redaktor: mgr inż. Anna Mianowska

39 Wtorek , 31/05/2011
  Opis: podana do publicznej wiadomości wykaz osób fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej
  Autor: Burmistrz MiG Marek Jońca
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 3260761 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

40 Wtorek , 31/05/2011
  Opis: wykaz osób fizycznych i prawnych,którym w zakresie podatków i opłat udzielono odroczeń nalezności głównej oraz rozłożenia na raty nalezności głównej w kwocie przekraczajacej 500 zł za 2010 r. .
  Autor: Burmistrz MiG Marek Jońca
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 380108 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

41 Wtorek , 31/05/2011
  Opis: wykaz osób fizycznych, którym w zakresie podatków i opłat udzielono umorzenia nalezności głównej w kwocie przekraczajacej 500 zł.
  Autor: Burmistrz MiG Marek Jońca
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 311543 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

42 Wtorek , 22/03/2011
  Opis: dot. przetarg nieograniczony ustny na zbycie nieruchomości :
1. nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Koprzywnicy przy ul. Osieckiej , obręb 8 Koprzywnica ,działka nr ewidencyjny 2289/5 o pow. 0,1000 ha, Nr KW KI1S/00068333/0.
  Autor: Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 136810 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

43 Czwartek , 10/03/2011
  Opis: dotyczące wyborów do Rad Powiatowych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej, które odbędą się
w dniu 3 kwietnia 2011 r. w Okręgu Wyborczym nr 73
w Koprzywnicy.
  Autor: inspektor Maria Rynkowska
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 31232 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

44 Wtorek , 29/06/2010
  Opis: o osobach fizycznych , którym udzielono pomocy publicznej:
  Autor: Burmistrz MiG Marek Jońca
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 380416 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

45 Piątek , 21/05/2010
  Opis: o umorzeniach, odroczeniach oraz rozłożeniach na raty w zakresie podatków
  Autor: Sekretarz Gminy - Dorota Kruszec Nowińska
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 377134 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

46 Piątek , 21/05/2010
  Opis: o umorzeniach , odroczeniach oraz rozłożeniach na raty
  Autor: Sekretarz Gminy - Dorota Kruszec Nowińska
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 369368 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

47 Piątek , 12/02/2010
  Opis: na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu na 2010 rok
  Autor: Burmistrz MiG Marek Jońca
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 125952 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

48 Poniedziałek, 20/07/2009
  Opis: o udzielonych odroczeniach oraz rozłozonych na raty
  Autor: Burmistrz MiG Marek Jońca
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 32256 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

49 Środa , 15/04/2009
  Opis: o udzielonych odroczeniach oraz rozłożeniach na raty
  Autor: Burmistrz MiG Marek Jońca
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 23040 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

50 Poniedziałek, 09/03/2009
  Opis: Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2009 roku.
  Autor: Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 160768 bytes
 

Redaktor: Anna Mianowska

51 Wtorek , 17/02/2009
  Opis: o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych miejscowości Koprzywnica
  Autor: Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 62311 bytes
 

Redaktor: Anna Mianowska

52 Wtorek , 17/02/2009
  Opis: o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych miejscowości Koprzywnica
  Autor: Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 61857 bytes
 

Redaktor: Anna Mianowska

53 Poniedziałek, 12/01/2009
  Opis: o udzielonych odroczeniach
  Autor: Burmistrz MiG Marek Jońca
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 28672 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

54 Wtorek , 08/07/2008
  Opis: o udzielonych odroczeniach
  Autor: Burmistrz MiG Marek Jońca
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 28672 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

55 Wtorek , 08/07/2008
  Opis: o udzielonych umorzeniach i odsetkach
  Autor: Burmistrz MiG Marek Jońca
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 21504 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

56 Czwartek , 05/06/2008
  Opis: o przesunięciu terminu płatności
  Autor: Burmistrz Miasta i Gminy
  Typ: image/pjpeg
  Rozmiar: 409787 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

57 Czwartek , 05/06/2008
  Opis: o udzielonych umorzeniach i odsetkach
  Autor: Burmistrz Miasta i Gminy
  Typ: image/pjpeg
  Rozmiar: 547008 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

58 Wtorek , 08/01/2008
  Opis: o udzielonych umorzeniach i odsetkach
  Autor: Burmistrz MiG Marek Jońca
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 20992 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

59 Piątek , 26/10/2007
  Opis: na stanowisko urzednicze ds. wymiaru podatków i opłat
  Autor: Burmistrz Mi G Marek Jonca
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 40192 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

60 Piątek , 26/10/2007
  Opis: na stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej
  Autor: Burmistrz MiG Marek Jońca
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 43038 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

61 Wtorek , 23/10/2007
  Opis: Lista Kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko ds. księgowości budżetowej
  Autor: Zastepca Burmistrza MiG Dorota Kruszec Nowinska
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 58403 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

62 Wtorek , 23/10/2007
  Opis: lista kandydatow spelniajacych wymagania formalne na stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat
  Autor: Zastepca Burmistrza MiG Dorota Kruszec Nowinska
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 56702 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

63 Piątek , 19/10/2007
  Opis: za III 2007 roku z udzielonych umorzeniach i odsetkach
  Autor: Burmistrz MiG Marek Jońca
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 9728 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

64 Wtorek , 02/10/2007
  Opis: Stanowisko pracy do spraw wymiaru podatkow i oplat
  Autor: Burmistrz MiG Marek Jonca
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 29696 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

65 Wtorek , 02/10/2007
  Opis: Stanowisko pracy ds. ksiegowosci budzetowej
  Autor: Burmistrz MiG Marek Jonca
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 29696 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

66 Czwartek , 26/07/2007
  Opis: na stanowisko urzednicze ds. kancelaryjno- technicznych Sekretariat Burmistrza Miasta i Gminy w Koprzywnicy
  Autor: Burmistrz MiG Marek Jońca
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 22528 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

67 Czwartek , 26/07/2007
  Opis: na stanowisko urzednicze ds.funduszy unijnych w Urzedzie Miasta i Gminy w Koprzywnicy
  Autor: Burmistrz MiG Marek Jońca
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 22528 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

68 Czwartek , 19/07/2007
  Opis: spelniajacych wymagania formalne na stanowisko ds. kancelaryjno technicznych - sekretariat Burmistrza
  Autor: Burmistrz MiG Marek Jońca
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 21504 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

69 Czwartek , 19/07/2007
  Opis: spelniajacych wymagania formalne na stanowisko ds. funduszy unijnych
  Autor: Burmistrz MiG Marek Jońca
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 21504 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

70 Piątek , 13/07/2007
  Opis: OGŁOSZENIE o wynikach naboru na stanowisko głównego księgowego GZEASiP
  Autor: Henryka Chmielewska
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 49985 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

71 Wtorek , 03/07/2007
  Opis: Stanowisko pracy do spraw kancelaryjno- technicznych, sekretariat Burmistrza
  Autor: Burmistrz MiG Marek Jońca
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 25600 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

72 Wtorek , 03/07/2007
  Opis: Stanowisko pracy do spraw funduszy unijnych

  Autor: Burmistrz MiG Marek Jońca
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 31232 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

73 Środa , 09/05/2007
  Opis: Obwieszczenie Burmistrza o wydaniu decyzji celu publicznego
  Autor: Teresa Korpysz
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 65426 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

74 Środa , 09/05/2007
  Opis: Obwieszczenie Burmistrza o wydaniu decyzji celu publicznego
  Autor: Teresa Korpysz
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 65426 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

75 Poniedziałek, 07/05/2007
  Opis: Ogloszenie o naborze na wolne stanowisko pracy- glownego ksiegowego
  Autor: Henryka CHmielewska
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 141349 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

76 Środa , 02/05/2007
  Opis: Obwieszczenie Burmistrza o wydaniu decyzji celu publicznego
  Autor: Teresa Korpysz
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 65511 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

77 Środa , 07/03/2007
  Opis: na realizację zadania publicznego w zakresie
kultury fizycznej i sportu na 2007 r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 37366 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

78 Poniedziałek, 12/02/2007
  Opis: na stanowisko Kierownika Osrodka Pomocy społecznej w Koprzywnicy
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 43008 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

79 Czwartek , 08/02/2007
  Opis: dot. stanowiska Głównego Księgowego Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Koprzywnicy
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 24064 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

80 Środa , 17/01/2007
  Opis: stanowisko pracy
KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KOPRZYWNICY
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 27648 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

81 Środa , 12/04/2006
  Opis: Wymagania jakie powinien spelniac przedsiebiorca ubiegajacy sie o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadow komunalnych od wlascicieli nieruchomosci oraz oproznianie zbiornikow bezodplywowych na terenie Gminy Koprzywnica
  Autor:
  Typ: text/plain
  Rozmiar: 4829 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

82 Czwartek , 01/12/2005
  Opis: dotycząca wyników naboru na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 42496 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

83 Piątek , 18/11/2005
  Opis: na realizacje zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu na 2006 rok
  Autor:
  Typ: text/plain
  Rozmiar: 6673 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

84 Środa , 09/11/2005
  Opis: na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu na 2006 rok
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 69632 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

85 Wtorek , 25/10/2005
  Opis: w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy -Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Koprzywnicy
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 28672 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

86 Środa , 03/08/2005
  Opis: dotycząca ogłoszonego przetargu na zadanie pn. " Remont - modernizacja środowiskowego Domu Kultury w Koprzywnicy "
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 39936 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

87 Poniedziałek, 07/03/2005
  Opis: na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu na 2005 rok
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 82944 bytes
 

Redaktor: Janina Podobińska

  ostatnia modyfikacja: 14 Kwiecień 2014 - 15:11
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna